facebook icon white

UZŅEMŠANA BSA

UZŅEMŠANA BSA

Uzņemšana BSA pilna laika studiju programmās notiek pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

Labākie studenti - mūsu lepnums!

 • Atlaide teicamniekiem – 25%
 • Atlaide par augstiem sasniegumiem BSA dzīvē – 20%
 • Atlaides studējošām ģimenēm – 10%
 • BSA absolventa radinieks – 5%
 • Atlaides invalīdiem un bāreņiem (10% līdz 25%)
 • Iespēja saņemt valsts garantētus un komercbanku studentu un studiju kredītus

MŪSU KOORDINĀTES: Liedaga iela 3, Liepāja, LV – 3416
Tālr. 63425449, 63425448
mob. tel. 29293671 

Piedāvājam elastīgus apmaksas nosacījumus:

 • ·  Studiju maksu semestrī iespējams maksāt 5 daļās - ikmēneša iemaksa (līdz mēneša 15. datumam);
 • ·  Samaksājot uzreiz par vienu semestri, tiek piešķirta 5% atlaide;
 • ·  Samaksājot uzreiz par visu gadu, tiek piešķirta 10% atlaide. 

BSA Uzņemšanas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. pase vai id karte;
 2. deklarētās dzīvesvietas izziņa (der izdruka no www.latvija.lv);
 3. pilnu vidējo izglītību apliecinošs dokuments – atestāts/diploms un tā pielikumi, un, ja tāds ir, – centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 4. ja reflektants ieguvis izglītību vai tās daļu apguvis ārpus Latvijas – izziņa no LR Akadēmiskās informācijas centra par katru izglītības dokumentu;
 5. gadījumā, ja reflektantam ir mainījies uzvārds (vārds), jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina šīs izmaiņas (laulības apliecība, dokuments par uzvārda (vārda) maiņu u. tml.);
 6. 4 fotokartiņas (3x4 cm);
 7. maksājuma dokuments par dokumentu noformēšanas apmaksu, saskaņā ar BSA Senāta noteiktajiem tarifiem (25 EUR);
 8. Maksājumu veikt uz sekojošiem rekvizītiem:

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

PVN maks.reģ.Nr. LV 40003101808
A/S "Swedbank"

Konts: LV68HABA0551003662871

Maksājuma mērkis:  par dokumentu reģistrāciju

Iestājoties 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības, kā arī bakalaura studiju programmās, papildus jāiesniedz:

 • medicīniskā izziņa (datēta ne vēlāk kā gadu iepriekš), ar ārsta slēdzienu, ka persona var uzsākt/turpināt studijas augstskolā;
 • pēc reflektanta vēlēšanās var tikt iesniegtas to dokumentu kopijas, kuras viņam dod papildus tiesības un garantijas (priekšmetu olimpiāžu un radošu konkursu dalībnieka diplomi, BSA Sagatavošanas nodaļas beigšanas sertifikāts u.t.t.).

Dokumentu kopēšanu veic BSA Uzņemšanas komisijā.

Iestāšanas iesniegumi

 1. Bakalaura un 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
 2. Maģistrantūra

Iesniegumi kredītam ar Valsts galvojumu. 1 2 3

Uzņemšanas komisijas darba laiks: otrd., trešd. un ceturtd. no plkst. 14.00  līdz 18.00.

 18.kab.

Apmaksu par mācībām lūdzam veikt uz sekojošu kontu:

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

PVN maks.reģ.Nr. LV 40003101808

A/S "Swedbank"

Konts: LV68HABA0551003662871

980x200 isic